تپه های تاریخی مراغه که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است

نویسنده : ایوب فارابی شنبه سیزدهم آذرماه سال 1389 11:49 ب.ظ  •    ارسال شده در: تاریخ مراغه

تپه های تاریخی مراغه که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است

  

این آثار در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر مواد و نظام نامه اجرائی آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که قدمت آن ها مربوط به دوران فراپارینه سنگی تاقرون میانه اسلامی می باشد.

جهت دیدن بقیه مطلب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

«تپه هح دوقوش: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی غربی، روستای قشلاق، با قدمت اشکانی – ساسانی – قرون میانه و متاخر اسلامی و به شماره 21256»،

«تپه ازبک تپه سی، به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی غربی، روستای اوزبک، با قدمت هزاره 1و2 قبل از میلاد – قرون اولیه و میانه اسلامی و به شماره 21258»،

« تپه گدیح اوستی: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای کامل آباد، با قدمت هزاره 1و2 ق.م - اشکانی – ساسانی و به شماره 22258»،

«تپه قبرستان مردق: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای مردق، با قدمت اشکانی – ساسانی- قرون میانه اسلامی و به شماره 22264»،

«تپه یوخاری سیال (1): به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی غربی، روستای داش آتان ریا، با قدمت ساسانی- قرون اولیه و میانه اسلامی و به شماره 22270»،

« تپه پیه شی : به موقعیت جغرافیایی، دهستان قره ناز، روستای ورجوی، با قدمت اشکانی – ساسانی- قرون اولیه اسلامی و به شماره 22272»،

« تپه دیبی: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای چوان باغ، با قدمت هزاره 4و5 ق.م و به شماره 22534»،

«تپه خرمن یری: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای آغ بلاغ علمدار، با قدمت هزاره 1 ق.م - اشکانی – ساسانی- قرون میانه اسلامی و به شماره 22535»،

«تپه دیبی: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای اصفهانجق، با قدمت هزاره 1-2-3 ق.م و به شماره 22548»،

« تپه اینجیله: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای قیه بولاغی، با قدمت اشکانی – ساسانی و به شماره 22549»،

 «تپه حارام درسی تپه سی: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی غربی، روستای حارام تپه سی، با قدمت هزاره 1 و2 ق.م و به شماره 22551»،

« تپه خارابالار شاه وردی کندی» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای شاه وردی کندی و شماره 23629 با قدمت هزاره 1 قبل از میلاد.

« تپه اجاق» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای جلان علیا و شماره 23626 با قدمت هزاره2و1 قبل از میلاد .

« چاخماق تپه » به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای مغانچیق و شماره 23624 با قدمت هزاره6تا 4 قبل از میلاد .

«کهوللر تپه» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای کرمجوان و شماره 23638 با قدمت دوران تاریخی و قرون اولیه اسلامی.

 « چلتیح تپه، به موقعیت جغرافیایی، دهستان قره ناز، روستای سرج، با قدمت ساسانی – قرون میانه و متاخر اسلامی و به شماره 21083»،

«تپه جوو تپه، به موقعیت جغرافیایی، دهستان قره ناز، روستای سرج، با قدمت اشکانی – ساسانی و به شماره 21087»،

«تپه دوداشی(1): به موقعیت جغرافیایی، دهستان قره ناز، روستای خانقاه، با قدمت قرون متاخر اسلامی و به شماره 22263»،

«تپه دوداشی(2)، به موقعیت جغرافیایی، دهستان قره ناز روستای خانقاه، باقدمت اشکانی – ساسانی - قرون میانه و متاخر اسلامی و به شماره 21085» ،

«محوطه ایلیا تپه سی به موقعیت جغرافیایی، دهستان قره ناز ، روستای خانقاه با قدمت دوره تاریخی و به شماره 21079».

« تپه کربی اوستی: به موقعیت جغرافیایی، دهستان قره ناز، روستای خانقاه، با قدمت قرون اولیه و میانه اسلامی و به شماره 21259»،

«تپه کول یری: به موقعیت جغرافیایی، دهستان قره ناز ، روستای خانقاه، با قدمت ساسانی- قرون میانه اسلامی و به شماره 22259»،

«پیلو تپه: به موقعیت جغرافیایی، دهستان قره ناز، روستای خانقاه، با قدمت هزاره 1 ق.م و به شماره 22268»،

«چینقلار تپه به موقعیت جغرافیایی دهستان قره ناز ، روستای قلعه خالصه با قدمت هزاره اول – اشکانی – ساسانی و به شماره 21081»،

«تپه پهرآباد: به موقعیت جغرافیایی، دهستان قره ناز، روستای قلعه خالصه، با قدمت قرون اولیه اسلامی و به شماره 22261»،

«گنج تپه: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی غربی، روستای خرمازرد، با قدمت اشکانی – ساسانی- قرون اولیه اسلامی و به شماره 21260»،

«تپه حسین الیاسی: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی غربی، روستای خرمازرد، با قدمت ساسانی – قرون اولیه و میانه اسلامی و به شماره 21255»،

«قبرستان تپه سی، موقعیت جغرافیایی:دهستان سراجوی غربی ، روستای یای شهری، با قدمت هزاره 5 و 4 قبل از میلاد و به شماره 21086»،

«تپه صادق دوزی: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی غربی، روستای یای شهری، با قدمت هزاره 1و2 ق . م و به شماره 22262»،

« تپه کول بولاغ(1): به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای خلیفه کندی، با قدمت اشکانی – ساسانی- قرون میانه اسلامی و به شماره 22730»،

«تپه کول بلاغ (2): به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای خلیفه کندی، با قدمت هزاره 1 ق.م - اشکانی – ساسانی- قرون میانه اسلامی و به شماره 22539»،

«تپه چایلی دره: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای تازه کند قاسم خان، با قدمت هزاره 1و2 ق م- قرون اولیه اسلامی و به شماره 22260»،

« تپه آغ داش: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای تازه کند قاسم خان، با قدمت قرون اولیه اسلامی و به شماره 22265»،

«تپه قبرستانلیق: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای تازه کند قاسم خان، با قدمت اشکانی – ساسانی و به شماره 21088»،

« محوطه سئودلی قلعه به موقعیت جغرافیایی دهستان سراجوی غربی ، روستای تازه کند قشلاق با قدمت اشکانی-ساسانی- قرون اسلامی و به شماره 22275»،

«تپه پتولو: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی غربی، روستای تازه کند قشلاق، با قدمت قرون اولیه و میانه اسلامی و به شماره 22271»،

«تپه امارت باغی: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی غربی، روستای تازه کند قشلاق، با قدمت هزاره 3 و4 ق.م- تاریخی- قرون میانه اسلامی و به شماره 22269»،

«تپه جان قوی تپه سی: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای قرطاول، با قدمت هزاره 2و3 ق.م و به شماره 22553»،

«تپه تپراق اوچان: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای قرطاول، با قدمت هزاره 1و2 ق.م و به شماره 22554»،

« تپه قخ بولاغ(1): به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای گل تپه، با قدمت هزاره 1و2 ق.م - اشکانی – ساسانی و به شماره 22734»،

« تپه قخ بولاغ (3): به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای گل تپه، با قدمت هزاره 1و2 ق.م - اشکانی – ساسانی و به شماره 22533»،

«تپه قخ بولاغ(4): به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای گل تپه، با قدمت هزاره 1 ق.م - اشکانی – ساسانی و به شماره 22739»،

«تپه خاربالار: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای گل تپه، با قدمت هزاره 1 ق.م - اشکانی – ساسانی- قرون اولیه اسلامی و به شماره 22735»،

«تپه خارابالار(2): به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای گل تپه، با قدمت هزاره 1 ق.م - اشکانی – ساسانی- قرون میانه اسلامی و به شماره 22743 » می باشند.

«قزل بولاغ درسی تپه سی: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای گل تپه، با قدمت ساسانی- قرون اولیه اسلامی و به شماره 22555»،

«تپه موصللی» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای گلستان علیا و شماره 23641 با قدمت هزاره 2 قبل از میلاد ودوران تاریخی.

«کوللی تپه» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای گلستان سفلی و شماره 23640 با قدمت هزاره 1 قبل از میلاد ودوران تاریخی.

« کوللی تپه2 » به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای گلستان سفلی و شماره 23625 با قدمت هزاره 1 قبل از میلاد و دوران تاریخی.

« تپه کهوللی دره1» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای پالچیخلو و شماره 23639 با قدمت هزاره 1 قبل از میلاد ودوران تاریخی و قرون اولیه اسلامی. .

« تپه کهوللی دره 2» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای پالچیخلو و شماره 23633 با قدمت هزاره 1 قبل از میلاد ودوران تاریخی و قرون میانه اسلامی.

« تپه کهوللی دره 3» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای پالچیخلو و شماره23632 با قدمت هزاره 2 قبل از میلاد - دوران تاریخی و قرون میانه اسلامی. .

« تپه کت یری» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای پالچیخلو و شماره 23635 با قدمت هزاره 1 قبل از میلاد و قرون میانه اسلامی. .

« تپه کت یری1» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای پالچیخلو و شماره23818 با قدمت هزاره2قبل از میلاد – دوران تاریخی و قرون میانه اسلامی.

«تپه کول یری گل تپه: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای گل، با قدمت اشکانی – ساسانی و به شماره 22740»،

 «تپه کول یری(1): به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای گل، با قدمت هزاره 2 ق.م - اشکانی – ساسانی- قرون اولیه اسلامی و به شماره 22737»،

 «تپه کول یری(2): به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای گل، با قدمت اشکانی – ساسانی- قرون اولیه اسلامی و به شماره 22738»،

« تپه حاج علی پاشا یری: به موقعیت جغرافیایی، دهستان سراجوی شمالی، روستای گل، با قدمت هزاره 1 و 2 ق.م - اشکانی – ساسانی و به شماره 22546»،

«تپه خارابالار1» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره 23637 با قدمت هزاره 2 قبل از میلاد ،دوران تاریخی و قرون میانه اسلامی.

« تپه خارابالار 2 » به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره23628 با قدمت هزاره3 و 4 قبل از میلاد و قرون میانه اسلامی.

« تپه خارابالار 3» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره 23634 با قدمت دوران تاریخی و قرون میانه و متاخر اسلامی .

«تپه چاللی دره» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره 23636 با قدمت هزاره 1 قبل از میلاد ودوران تاریخی و قرون اولیه و میانه اسلامی. .

«تپه دربد1 » به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره 23644 با قدمت هزاره اول قبل از میلاد،

«تپه دربد 2» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره 23643 با قدمت دوران تاریخی- قرون میانه اسلامی.

«قبرستان تپه سی» » به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره 23642 با قدمت دوران تاریخی- قرون میانه اسلامی.

« غار کهول» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره 23623 با قدمت فراپارینه سنگی تا نوسنگی. .

« تپه قزل دره» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره 23622 با قدمت هزاره1 قبل از میلاد و قرون اولیه اسلامی.

« اددی تپه الف» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره 23621 با قدمت هزاره3 و 4 قبل از میلاد .

« محوطه اددی تپه ب» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه سفلی و شماره 23620 با قدمت هزاره5و4و3 قبل از میلاد .

« تپه خارابالار1 » به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه علیا و شماره23631 با قدمت هزاره 2 و 1 قبل از میلاد. .

« تپه خارابالار 2 » به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای صومعه علیا و شماره 23627 با قدمت هزاره2قبل از میلاد و دوران تاریخی.

« تپه گردنه تپه سی» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای آلما چوان و شماره 23619 با قدمت هزاره2 و 1 قبل از میلاد .

« تپه خارابالار آلما چوان» به موقعیت جغرافیایی بخش سراجو-روستای آلما چوان و شماره 23630 با قدمت هزاره 1 قبل از میلاد و قرون میانه اسلامی. .

تپه چلان
قدمت: هزاره 1 ق.م
به شماره ثبت 10472 در تاریخ 82/8/2 در فهرست آثار ملی ثبت گردید

 

این آثار از تاریخ ثبت ، ضمن رعایت حقوق مالکانه ، تحت نظارت ، مراقبت و حمایت این سازمان بوده و هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود ، ممنوع بوده و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن می باشد و البته تخلف از موارد فوق الذکر برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی  «تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم» محسوب شده و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد.

 منبع سازمان میراث فرهنگیآخرین ویرایش: سه شنبه بیست و چهارم آبانماه سال 1390 12:21 ب.ظ

پنجشنبه دوازدهم اردیبهشتماه سال 1398 11:44 ق.ظ
سلام راههای اطراف روستا خیلی خرابه شما لطف کنید برای پاکسازی آنها به مسئولین مربوطه پیشنهاد بدید. با تشکر احمد خ
سه شنبه پانزدهم فروردینماه سال 1396 06:46 ق.ظ
Hello Dear, are you really visiting this website regularly, if
so then you will definitely obtain fastidious
experience.
یکشنبه سیزدهم فروردینماه سال 1396 06:00 ب.ظ
We stumbled over here different web page and thought I might as well check
things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to exploring your web page yet again.
شنبه بیست و پنجم دیماه سال 1395 10:27 ب.ظ
سلام
تشکر از مطالب عالی و مفید تون .یه سوال داشتم
تپه اسفندیار هست در شهرستان مراغه؟لطفا راهنمایی کنید
ایوب فارابی
من که نشنیدم :)
پنجشنبه چهارم شهریورماه سال 1395 03:53 ب.ظ
با سلام و تشکر از وبلاگ کامل و ارزشمند تون
دوشنبه چهاردهم اسفندماه سال 1391 07:41 ب.ظ
کرور کورانه چیه من حقیقت رو گفتم ولی من صرفا وظیفه ی خودم رو دراین میدونم که از مردم مراغه بدلیل رعایت کردن حال بنابی ها تشکر کنم و به نوبه ی خودم از ان ها پوزش بطلبم اما شما هم زود قضاوت نکنید لطفه .........
با تشکر
ایوب فارابی
البته فکر کنم جای خوبی را برای تبلیغات یا حالا هرچی انتخاب نکرده اید هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد
پنجشنبه سی ام آذرماه سال 1391 02:01 ب.ظ
باید از ظالم بودن مراغهای ها هم مینوشتی مجوز ساخت فرودگاه سهند رو دکتر صدیقی برای شهرستان بناب گرفت نه برای مراغه
ایوب فارابی
البته نباید کرور کورانه قضاوت کرد
یکشنبه پنجم دیماه سال 1389 07:16 ب.ظ
تو(فارابی)مرا نور دو عینی----بنازم عاشق کوی حسینی--- التماس دعا تقدیمی از شاعر حقیر اهلبیت(ع) (فرهادی مراغه ای) (09144213878)
ایوب فارابی
ممنونم دوست عزیز از شعر زیبایتان تشگر میکنم دوست من وظیفه ما در همین راستا میباشد توا ناییهای مراغه برامون با ارزشه

موفق و موید باشید در پناه حق
شنبه چهارم دیماه سال 1389 04:14 ب.ظ
منن اسمو شما رو با ناصر اشتباه گرفتم

پوزش منو پذیرا باش آقا ایوب گل

شنبه چهارم دیماه سال 1389 03:55 ب.ظ
سلام به دوست گرامی آقا ناصر گل
من چند وقتی میشد كه نیومده بودم واسه دیدن وبه پر محتواتون اما من خودم اهل مراغه هستم و دوسش دارم
و اینكه لینكتو همیشه بالای صفحه خودم دارم . تا دیگران هم كه مراغه را نمشناسن بشناسن
و تقدرو تشكر من و دوستانمو به خاطره مدیریت این وب سایت زیبا رو بپذیرید
پنجشنبه دوم دیماه سال 1389 07:19 ب.ظ
خیلی عالی بود آقای فارابی
قابل ستایش هستش فعالیتتون
منم منتظرتونم
یکشنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1389 02:41 ب.ظ
سلام دوست من
آپم و منتظر قدوم مبارک و حضور پر مهر و نظرات سازنده تون
موفق باشید
پنجشنبه هجدهم آذرماه سال 1389 10:50 ق.ظ
سلام
ایام سوگواری ابا عبدالله رو تسلیت میگم
ممنون دوست خوبم که هیچوقت منو فراموش نمی کنید
رسم ادب تقدیر و تشکر است از این همه همت شما برای وب پرمحتوا
افتخار حضور بدید آپم
شما را به امام حسین در این ایام مقدس مرا هم دعا کنید که گناهکارم و نیازمند دعا.
راستی من مستندات آقا بیوک رو تقدیمتون خواهم کرد فقط فرصت نکردم انشاالله دستتون می رسونم
سه شنبه شانزدهم آذرماه سال 1389 07:51 ق.ظ
بی ادبی کردم

شما خودتون هز جور راحتین همشهری عزیز
یاشاسین
یکشنبه چهاردهم آذرماه سال 1389 06:39 ب.ظ
منم شما رو لینک کردم

بی ادبیه ولی

میشه بپرسم چرا تو بخش دوستان لینکم نکردید ؟


معذرت
یکشنبه چهاردهم آذرماه سال 1389 12:47 ب.ظ
سلام

ممنون که اومدین


میشه تبادل لینک بکنیم؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو