تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای یای شهری مراغه

 

یای شهری (محل سنگنان شهر)

در 30 كیلومتری شهر مراغه و درانتهای جاده توریستی علویان روستای زیبا ودیدنی یای شهری قرار دارد.

 در زمانهای گذشته تا زمانیكه جاده ماشین رو به این روستا كشیده نشده بودكلیه ساختمانها و اماكن آن از جنس سنگ بوده و یكپارچگی مصالح و فرم ساختمانها چشم انداز بسیار زیبایی را در كنار دره ای سر سبز وزیبا و مناظر بكر و كوههای اطراف آن فراهم  مینمود.

والان هم زیباییشو حفظ كرده

روستای یای شهری مراغه

روستای یای شهری مراغه

روستای یای شهری مراغه

روستای یای شهری مراغه

 

روستای یای شهری مراغه

روستای یای شهری مراغه

روستای یای شهری مراغه

روستای یای شهری مراغه

 

روستای ینگجه مراغه