تبلیغات
زیبایی های مراغه - امامزاده آهق

این امام زاده در 2 كیلو متری روستای آفی قرار كرفته ودر نزد اهالی و اطراف و اكناف از احترام خاصی بر خوردار است این امام زاده در نزد اهالی به امامزاده (بوهلی بابا)معروف است احتمالا بیوك بابا (بابابزرگ)

Untitled

Untitled

Untitled