تبلیغات
زیبایی های مراغه - امامزاده مندیل بسر مراغه

 این امامزاده تا چندی پیش یك بقعه ی كوچكی داشت ودر بالای كوه مندیل بسر  واقع شده است ولی متاسفانه در اثر عدم نگهداری وتاراج غارتگران  میراث ملت ازبین رفته

Untitled

Untitled