تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای محسن آباد (موالی علیا)

این روستا در38 كیلومتری شرق مراغه ودردر4كیلومتری جاده آسفالته مراغه تهران واقع شده است و316 هكتار زمین مزروعی دارد

روستای محسن آباد (موالو)   1