تبلیغات
زیبایی های مراغه - شعر استاد كریمی مراغه ای بنام (قوجالاندا)

شعر استاد كریمی مراغه ای بنام (قوجالاندا)1

شعر استاد كریمی مراغه ای بنام (قوجالاندا)2