تبلیغات
زیبایی های مراغه - زنجیرلی مسجد

مسجد زنجیرلی مراغه

این مسجد در جنوب خاوری برج ده ضلعی مشهور به «قبر مادر هلاكو» واقع شده است. سقف و ستون های چوبی منقش آن به سبك دوره صفوی است.