تبلیغات
زیبایی های مراغه - روستای قره ناز علیا مراغه

این روستا در مسیر جاده قدیم مراغه به ملكان واقع شده است

روستای قره ناز علیا مراغه

روستای قره ناز علیا مراغه

روستای قره ناز علیا مراغه

روستای قره ناز علیا مراغه

روستای قره ناز علیا مراغه